Σχετικά με μας

Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών (ΠΟΤ) ιδρύθηκε τον Ιούλη του 1980 από τους ίδιους τους τυφλούς και καλύπτει με τα προγράμματα, τις υπηρεσίες και τις δραστηριότητές της τις ανάγκες όλων των τυφλών της Κύπρου.

Οι δραστηριότητες αυτές καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θεμάτων, που αφορούν ή ενδιαφέρουν τους τυφλούς και τα άτομα με μειωμένη όραση. Εκπροσωπεί, επίσης, τους τυφλούς της Κύπρου στην Κύπρο και διεθνώς και καθορίζει τη γενική πολιτική που θα πρέπει να ακολουθείται στα θέματα αυτά.

Η ΠΟΤ διοικείται από 15μελές συμβούλιο καθώς και από 20 περίπου μόνιμες Επιτροπές, που δραστηριοποιούνται σε διάφορα επιμέρους θέματα. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται για τριετή θητεία και την ίδια περίοδο ανανεώνονται και τα μέλη των Επιτροπών, σύμφωνα με κανονισμούς που εγκρίθηκαν και διαδικασίες που καθορίστηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της Οργάνωσης.

Σκοποί ίδρυσης της ΠΟΤ

Οι κυριότεροι σκοποί σύστασης της Οργάνωσης είναι οι ακόλουθοι:

  • Η πρόληψη και η θεραπεία της τυφλότητας,
  • η ενθάρρυνση και προώθηση κατάλληλης ακαδημαϊκής και επαγγελματικής εκπαίδευσης στους τυφλούς,
  • η επαγγελματική αποκατάσταση και επαγγελματική ανέλιξη των τυφλών,
  • η παροχή των αναγκαίων τεχνικών βοηθημάτων για την εργασία και την καθημερινή τους
  • η ζωή και γενικά η δημιουργία των προϋποθέσεων και ευκαιριών για ισότιμη διαβίωσή τους μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο,
  • η διαφώτιση σχετικά με τα προβλήματα και την ευημερία των τυφλών, και
  • η προαγωγή και η ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των τυφλών.