Σχετικά με μας

Όραμα της Παγκύπριας Οργάνωσης τυφλών (Π.Ο.Τ.) είναι η προστασία, η προώθηση και η εξασφάλιση της πλήρους και ίσης απόλαυσης όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλους τους τυφλούς και τα άτομα με μερική όραση και η προώθηση της αξιοπρεπούς, αυτόνομης και ανεξάρτητης διαβίωσής τους. Είναι ακόμη η αποτελεσματική ενσωμάτωση τους στην παραγωγική διαδικασία με την κατάλληλη εργοδότηση.

Ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Τυφλών (European Blind Union“EBU”), της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ) και ως ο Εθνικός φορέας Ατόμων με οπτική Αναπηρία της Κυπριακής Δημοκρατίας, η Π.Ο.Τ. αγωνίζεται να εκπροσωπεί ορθά τα άτομα με οπτική αναπηρία, με άξονα τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων και δυσκολιών της αναπηρίας, τόσο διεθνώς, όσο και στην οργανωμένη κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας.


Η Παγκύπρια Οργάνωση Τυφλών είναι αναγνωρισμένος «Οργανισμός εκπαίδευσης ή συμπαράστασης προς τους τυφλούς», με βάση τις πρόνοιες του Κανονισμού 71 (Παράρτημα IV) του Κανονισμού ΕΟΚ 918/83 της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η μόνη αντιπροσωπευτική οργάνωση των τυφλών στη χώρα μας, που πληροί τις σχετικές πρόνοιες της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και των Γενικών Σχολίων της αρμόδιας Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Η Οργάνωση είναι, επίσης, επίσημα αναγνωρισμένη ως εξουσιοδοτημένη οντότητα σύμφωνα με τις διατάξεις του περί του Δικαιώματος Πνευματικής Ιδιοκτησίας και Συγγενικών Δικαιωμάτων (Τροποποιητικού) Νόμου του 2019 (Ν. 77(I)/2019) και παρέχει σε δικαιούχους εκπαίδευση, επιμόρφωση, προσαρμοσμένη ανάγνωση ή πρόσβαση σε πληροφορίες, σε μη κερδοσκοπική βάση ως μια από τις κύριες δραστηριότητές της και κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου στα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Όραμά της Οργάνωσης είναι ο συνεχής αγώνας με στόχο την προώθηση νομοθεσίας και πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με οπτική αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική ζωή της χώρας.

Δυνάμει της το έτος 2011 κύρωσης της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικό) Νόμο του 2011 (Ν. 8(III)/2011) «Κατά την ανάπτυξη και εφαρμογή νομοθεσίας και πολιτικών για εφαρμογή της παρούσας Σύμβασης, και των άλλων διαδικασιών λήψης αποφάσεων που αφορούν ζητήματα που σχετίζονται με τα άτομα με αναπηρίες Κράτη Μέρη διαβουλεύονται στενά με και εμπλέκουν ενεργά τα άτομα με αναπηρίες περιλαμβανομένων των παιδιών με αναπηρίες, μέσω των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων τους».

Η πιο πάνω Σύμβαση αποτελεί σήμερα ένα σημαντικό μέρος του γενικότερου οράματος της ΠΟΤ και το μοναδικό εργαλείο που έχουμε στη διάθεση μας για το σχεδιασμό της πολιτικής για την αναπηρία. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε νομικό πλαίσιο, δεν αρκεί η κύρωση της, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται και στην πράξη η πλήρης υλοποίηση της.
Όραμα λοιπόν της Π.Ο.Τ. είναι η με βάση τη Σύμβαση ολοκλήρωση του απαιτούμενου υπόβαθρου νομοθετικών μέτρων, θεσμών και πολιτικών που να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και ισότητα ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά και η πλήρης αποτελεσματική εφαρμογή τους.

Όραμα επίσης της Π.Ο.Τ. είναι να καταστεί ο κινητήριος μοχλός του αγώνα για την προστασία, προάσπιση και υλοποίηση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων καθώς και των ατομικών ελευθεριών των ατόμων με οπτική αναπηρία, την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν, με τρόπο που οι δομές της κοινωνίας, που φτιάχτηκε χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό για όλους, να διασταλούν, ώστε να χωρέσουν και τα άτομα με οπτική αναπηρία.

Πρόσθετα και παράλληλα, η Π.Ο.Τ. θα επιδιώκει συνεχώς να επιτυγχάνει τη λήψη εύλογων προσαρμογών και θετικών μέτρων υπέρ των ατόμων με οπτική αναπηρία, τα οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση ενσωμάτωσης ή επανένταξής τους στην κοινωνική δράση πάνω σε επίπεδο ίσων ευκαιριών κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους.

Πυρήνας του οράματος της ΠΟΤ είναι και παραμένει η εμπέδωση στην κοινωνία και στη συντεταγμένη Πολιτεία της πραγματικής και ορθής έννοιας της ισότητας και ίσης μεταχείρισης, όπως η αντίληψη αυτή επικράτησε από την αρχαιότητα και αντικατοπτρίζεται μέχρι και σήμερα στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, δηλαδή ότι η ισότητα είναι και η διαφορετική ρύθμιση και μεταχείριση της διαφορετικότητας ατόμων και καταστάσεων.